سه شنبه 26 تیر ماه 1403  
     
labratory system
 سيستم مكانيزاسيون آزمايشگاه  
 
Web Base system
اين سيستم به منظور مكانيزاسيون كليه روند‌هاي اجرائي در آزمايشگاهائي كه بر اساس اصول ايزو كار مي‌كنند طراحي و پياده‌سازي گرديد است. كليه موارد پايه سيستم به صورت دايناميك در نظر گرفته شده است و مديريت آزمايشگاه مي‌تواند سيستم را كاملاَ منطبق با نياز خود گرداند. سيستم مجهز به يك workflow مي‌باشد كه بر اساس آن كليه گردش عمليات در آزمايشگاه‌هاي مختلف توسط آن كنترل و مديريت مي‌گردد.
امكانات اين نرم افزار به شرح زير مي باشد:
 • تعريف كالا

در اين قسمت نام كالا و مشخصات مربوط به كالا مانند نوع كالا، كد مخصوص كالا، حرف اختصاصي كالا و ... تعيين مي‌گردد، در زير ساخت آريانا تعريف كالا يك واحد مركزي است كه كليه زير سيستم‌هاي ديگر مانند باسكول، مخازن، سيستم بازرگاني و ... از آن استفاده مي‌كنند، در اينجا براي هر كالا مشخص مي‌شود كه در كدام زير سيستم‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 • تعريف آزمايش

در اين قسمت نام و مشخصات آزمايش‌ها مشخص و تعريف مي‌گردد. همچنين امكان اضافه نمودن فايل راهنماي آزمايش (غالباَ فابل‌هاي ASTM) به سيستم در اين قسمت وجود دارد، چنانچه فايل مورد نياز وارد شده باشد، تكنيسين‌ها و شيميست‌هاي آزمايشگاه مي‌توانند در حين انجام آزمايش از آن استفاده نمايند.

 • • تعريف مشخصات آزمايش بروي كالا

در اين قسمت نام و مشخصات آزمايش‌ها مشخص و تعريف مي‌گردد. همچنين امكان اضافه نمودن فايل راهنماي آزمايش (غالباَ فابل‌هايارتباط بين آزمايش و كالا مهمترين تعريف پايه آزمايشگاه است، در اين قسمت بايد موارد زير مشخص شود:

 • تعريف مشخصات آزمايش بروي كالا
حداقل نتيجه قابل قبول
حداكثر نتيجه قابل قبول
حداقل نتيجه قابل قبول براي كدگزاري
حداكثر نتيجه قابل قبول براي كدگزاري
درصد قابل قبول بين آزمايشگاهي
آزمايشگاهي كه آزمايش را انجام مي‌دهد
 • روند‌هاي آزمايشگاه

در آزمايشگاه‌ها آزمايش‌ها به دو صورت روتين و درخواستي به آزمايشگاه ارائه مي‌شود، در حالت روتين آزمايش به صورت دوره‌اي بايد انجام شود، يعني مشخص مي‌شود چه آزمايش‌هائي بروي چه كالائي بايد در يك روند انجام شود، اين تعريف در قسمت روند‌هاي آزمايشگاه مشخص مي‌شود، به صورت مثال مشخص مي‌شود روند صبگاه تست يك كالاي خاص، شامل چه آزمايش‌هائي مي‌شود.

 • مراكز خارجي

در اين قسمت كليه مراكز خارجي كه آزمايشگاه با آنها در ارتباط است تعريف مي‌گردد.

 • دستگاه‌ها

در اين قسمت كليه مراكز خارجي كه آزمايشگاه با آنها در ارتباط است تعريف مي‌گردد.

 • مواد مرجع

مواردي هستند كه از آنها در كاليبراسيون دستگاه‌هاي آزمايشگاه استفاده مي‌شود، در مورد هر ماده مرجع علاوه بر زمان اعتباره ماده ليست آزمايش‌هائي كه مي‌تواند بروي ماده انجام شود و محدوده جواب قابل قبول براي كاليبراسيون دستگاه تعريف مي‌گردد.

 • تيترانت‌ها

مشخصات تيترانت‌هاي تهيه شده براي هر دستگاه در اين قسمت ثبت و گزارشات مربوطه جهت كنترل زمان تيترانت‌ها ارائه مي‌گردد.

 • كاليبراسيون

در اين قسمت اطلاعات مربوط به كاليبره شدن دستگاه به سيستم وارد مي‌شود، بر اساس تاريخ ورود اطلاعات و بر اساس دوره كاليبره دستگاه سيستم تاريخ اعتبار دستگاه‌ را مشخص مي‌كند.

 • درخواست

چنانچه آزمايش روتين نباشد، بر اساس درخواستي به آزمايشگاه ارائه شده است، در اين قسمت مشخصات درخواست به سيستم وارد مي‌شود، از آنجائي كه سيستم وب بيس مي‌باشد، در كارخانه واحد‌هاي مختلف مي‌توانند به صورت مستقيم در‌خواست خود را به سيستم وارد نمايند و سپس نمونه مورد نظر خود را به آزمايشگاه بفرستند.

 • روند اجرا
 • 1. تعريف نمونه

عمليات آزمايشگاه با ورود يك نمونه به آزمايشگاه آغاز مي‌شود، در مرحله نخست اطلاعات نمونه به سيستم وارد مي‌گردد، در اينجا 2 حالت وجود دارد:

 • نمونه بر اساس يك درخواست آمده است

چنانچه نمونه بر اساس يك درخواست به آزمايشگاه آمده است، در هنگام ورود اطلاعات نمونه درخواست مربوطه مشخص مي‌شود و بر اساس آزمايشهاي مورد درخواست به ليست آزمايش‌هاي جاري آزمايشگاه آزمايش اضافه مي‌شود. در اينجا مسئول آزمايشگاه بايد مشخص كند كه هر يك از آزمايش‌هاي مورد درخواست بايد توسط كداميك از آزمايشگاه‌ها انجام شود، اين عمل در قسمت تعيين چرخ آزمايش انجام مي‌پذيرد.

 • نمونه به صورت روتين به آزمايشگاه آمده است

چنانچه نمونه به صورت روتين به آزمايشگاه آمده است، در اينجا بر اساس روند‌هاي تعريف شده براي آزمايشگاه مشخص مي‌شود كه چه آزمايش‌هائي بايد بروي آن صورت گيرد و در قسمت آزمايش و كالا مشخص شده است كه هر كدام از اين آزمايش توسط كداميك از آزمايشگاه‌ها بايد انجام پذيرد.

 • 2. عبور از سيستم گردش عمليات (workflow)

پس از آنكه اطلاعات نمونه به سيستم وارد شد، آزمايش‌هاي مربوطه بر اساس ساختار تعيين شده در سيستم گردش عمليات مراحل انجام و تائيد خود را تا مرحله گرفتن تائيد نهائي طي ميكند، در اينجا هر يك از كاربران سيستم بر اساس وظيفه تعريف شده در سيستم ليست آزمايش‌ها و موارد تائيد را كه او بايد انجام دهد در كارتابل خود مشاهده مي‌كند و پس از انجام اطلاعات به كارتابل فرد بعدي ارسال مي‌شود تا كليه مراحل تعريف شده در سيستم را طي نمايد.

 • 3. ارسال نمونه به تعيين وضعيت)

چنانچه آزمايش‌هاي مربوط به نمونه كليه مراحل خود را به صورت كامل طي كنند به صورت خود كار نمونه به قسمت تعيين وضعيت فرستاده مي‌شود ولي مسئول آزمايشگاه قادر است در هر مرحله‌اي كه آزمايش‌ها قرار داشته باشند، نمونه را از مسير آزمايش خارج و به قسمت تعيين وضعيت ارسال كند.

 • 4. تعيين وضعيت

در اين قسمت مسئول آزمايشگاه وضعيت نهائي نمونه را مشخص مي‌كند، در اين قسمت مي‌تواند يكي از موارد زير را انجام دهد:

 • صدور كد مخصوص

با استفاده از اين قسمت مدير آزمايشگاه مي‌تواند يك كد مخصوص و منحصر به فرد را كه توسط سيستم توليد مي‌شود به نمونه بدهد.

 • قبول نتايج

در اين قسمت مدير آزمايشگاه مي‌تواند نتايج بدست آمده را قابل قبول بداند ولي كد مخصوص را به آن ندهد.

 • رد نتايج

در اينجا مدير آزمايشگاه نتايج را غير قابل قبول مي‌داند و نتايج را رد مي‌كند، و نتايج مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.

 • 5. گزارشات

گزارش كليه عمليات و نمونه‌ها و نتايج توسطگزارش كليه عمليات و نمونه‌ها و نتايج توسط سيستم ارائه مي‌شود، علاوه بر آن بروي زير ساخت آريانا گزارش‌ساز پويا نيز وجود دارد.

 • 6. استفاده از نتايج

در مواردي كه ساير زير سيستم‌ها نياز به استفاده از نتايج بدست آمده داشته باشند، پس از تائيد نتايج اطلاعات به صورت خودكار در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، به صورت مثال در مورد شركت‌هاي نفتي آزمايش SP.G پس از انجام و تائيد در محاسبات مخازن و باسكول مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 • مزاياي فني سيستم

اين سيستم بخ صورت Web-base طراحي شده است و براي دسترسي به سيستم بروي دستگاه‌هاي كارخانه تنها نياز به مرورگر وب مي‌باشد، اين سيستم ها كه در زبان فني Server Side ناميده مي‌شوند، جديدترين نسل برنامه‌هاي كاربردي به شمار مي‌آيند، مزاياي اين تكنولوژي به شرح زير است:

• امنيت بالاي اطلاعات

• نگهداري آسان

• دسترسي آسان

• امكان نظارت بروي كليه مراحل سيستم از طريق مديريت

 • دسترسي به اطلاعات واقعي بدون وقفه زماني .

 • ابزار پياده سازي سيستم

• Microsoft ASP.net •

 Microsoft .net Framework •

Ariana .net Framework •

Microsoft SQL server 2005 .

  دانلود اطلاعات سيستم مكانيزاسيون آزمايشگاه 

 
aaa
 

براي درخواست اين محصول، فرم الكترونيكي درخواست محصول را

 در منوي فرم هاي درخواست ،تكميل نماييد

و يا با شماره هاي گروه داده ورزي آريانا تماس بگيريد

مي توانيد درخواست خود را به آدرس پست الكترونيك ما نيز ارسال نماييد.

info@e-ir.com

کلیه حقوق مادی و معنوی، حق نشر و عرضه پایگاه ، محتوای پایگاه، متعلق به گروه شرکتهای آريانا می باشد
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا